MielipidekirjoituksetUUTIS-JOUSI 2/2021

Arvot vai talous? Vai sittenkin arvot ja talous?

Valitettavan usein kunnallisessa päätöksenteossa talous ja arvot ovat vastakkain aseteltuina. Kestävimmät päätökset syntyvät kuitenkin kokonaisvaltaisen vaikutusarvion kautta, inhimillisyys, arvot ja talous huomioiden. Muuten on vaarana, että yhdessä kohdassa säästetyt eurot lisäävät kustannuksia toisaalla ja heikentävät kuntalaisten hyvinvointia. Kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan asukkaiden arkeen.

>Onneksi Siilinjärvellä on kaikki elinvoimaisen ja kasvavan kunnan edellytykset, joiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Meillä on hyvä työllisyystilanne, yrityksiä, hyvä sijainti ja erilaisia asumisvaihtoehtoja maaseudulla ja taajamissa. Unohtamatta hyviä harrastusmahdollisuuksia, terveyspalveluita ja monipuolista kouluverkkoa pienempine lähikouluineen. Nykyisistä vetovoimatekijöistä on pidettävä kiinni ja ymmärrettävä niiden merkitys nykyisille ja tuleville asukkaille. Tarjoamalla hyvän elämän ja yrittämisen edellytyksiä, lisääntyy kunnan vetovoima jatkossakin.

Tulevaisuudessa on tärkeä edistää yhteistyötä ja avoimuutta kunnan päätöksenteossa. Taloutta voidaan tasapainottaa sujuvoittamalla kunnan palveluita ja toimintaa hyödyntäen nykyteknologian tuomia mahdollisuuksia. Elinkeinoelämän edellytyksiin tulee satsata. Li-säksi ainutlaatuisen harjualueen mahdollisuudet tulee ottaa paremmin käyttöön kunnan elinvoiman ja matkailun edistämisessä.

Keskusta tekee politiikkaa ihmisten, ympäristön ja talouden kannalta kestävän tulevaisuuden eteen. Meidät tunnetaan kotien ja kotiseutujen, osaamisen, työn ja yrittäjyyden, hyvinvoinnin, kotimaisen ruuan ja vihreän talouden puolueena.

Anna Huttunen, Siilinjärven Keskustan puheenjohtaja


Kommentti - Uutis Jousen artikkeliin Kehvon koulusta

Kehvon koulun puolia kannattaa ehdottomasti pitää!

Koulua ympäröi elinvoimainen maaseutu, joka houkuttelee jatkuvasti uusia lapsiperheitä eri puolilta Suomea. Yksi alueen vetovoimatekijöistä on kyläkoulu. Koulu tarjoaa lapsille turvallisen ja yhteisöllisen kouluympäristön ja vanhempienkin on helppo tutustua toisiinsa, joka alkaa olla harvinaista tänä päivänä.

Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava tarjoaa uusia rakennusmahdollisuuksia ja nykyisetkin rakennukset menevät hyvin kaupaksi.

Näin elinvoimaisesta maaseudusta ja koulusta pitää olla ylpeä!


Anna Huttunen

Linkki artikkeliin: https://www.uutis-jousi.fi/paikalliset/3475601?fbclid=IwAR2Rs7TNcNWXo9D0ywwq9UZXCaiigA9ap2TVY-nlrnY-DnMzfSrnGJqpESI

Korona on nostanut esiin ja julkiseen keskusteluun jo pitkään pinnan alla kasvaneen lasten ja nuorten pahoinvoinnin

Nyt on tartuttava toimeen ja tuettava perheiden hyvinvointia nykyistä paremmin. Ennaltaehkäisevät toimet on otettava huomioon myös Siilinjärven kunnan päätöksenteossa; tarvitaan riittäviä resursseja, sujuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen, opetuksen, nuorisotoimen ja sosiaali-terveyspalveluiden välillä sekä kehittävää työotetta. Asiat muuttuvat vain tekemällä!


Anna Huttunen

Linkki artikkeliin: https://yle.fi/uutiset/3-11831527?fbclid=IwAR1hK9MOOzR7fHX7X07NFCoi_INgo-sHQPPpZCEKAtdxpTsiL0B2ZZJ-MWE

UUTIS-JOUSI 10/2020

Rakentava keskustelu edistää yhteistyötä

Uutis-Jousi on viimeaikaisissa kirjoituksissaan uutisoinut kunnallisten luottamushenkilöiden ja kunnan virkamiesjohdon ahdistavasta keskustelukulttuurista ja päätöksien valmistelun puutteista, puuttuvista liitetiedostoista ja lisätietojen saannin vaikeudesta.

Kirjoitus viittaa siihen, että yhteistyötä olisi tarpeen kehittää ja asioiden käsittelyä avata. Keskustalaiseen tapaan sopii parhaiten, että keinoja lähdetään etsimään rakentavassa hengessä yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Tämä ei ole ehkä se kaikkein ulospäin näkyvin tyyli, mutta loppujen lopuksi pitkäjänteisellä työllä saavutetaan kaikkien osapuolten kannalta paras lopputulos.

Luottamushenkilöt toimivat, kuten viranhaltijatkin virkavastuulla. Virkavastuu tarkoittaa huolellista päätöksentekoa, jossa noudatetaan kuntalakia, julkisuuslakia ja Siilinjärven kunnan omaa hallintosääntöä.

Perustuslain 118 §:n 2 momentin mukaan esittelijän vastuu kohdistuu sekä esittelyyn että sen johdosta tehtyyn päätökseen. Esittelyn on oltava lainmukainen, selvityksen riittävä ja tietojen paikkansapitäviä. Näin varmistetaan päätöksen laillisuus ja asianmukaisuus. Esittelijän tehtävä on huolehtia tarvittavan selvityksen hankkimisesta, valmistella asia ja tehdä siinä päätösehdotus.

Luottamushenkilön tietojensaantioikeus on julkisuuslaissa kaikkia koskevaa tietojensaantioikeutta laajempi. Kuntalain 83 §:n mukaan luottamushenkilöllä on aina oikeus niihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat hänen varsinaisten tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan esimerkiksi päätöksenteon perusteena toimielimen käsiteltävänä olevassa asiassa. Lähtökohtana on, että luottamushenkilö itse arvioi tiedonsaantinsa tarpeellisuuden.

Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Siilinjärven kunnan hallintosäännön 4 § mukaan toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytykset läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Kuten lakipykälissä viitataan luottamushenkilöillä ja viranhaltioilla on velvollisuuksia ja vastuita joita on noudatettava.

Kehittämällä avoimempaa keskustelukulttuuria pystyisimme välttämään useita ristiriitoja. Siilinjärven Keskusta peräänkuuluttaa kompromissihakuista ja ratkaisukeskeistä päätöksentekokulttuuria kaikilta osapuolilta, koska vain rakentavalla yhteistyöllä pystymme edistämään kuntamme ja sen asukkaiden hyvinvointia tiukassa taloustilanteessa.

Anna Huttunen pj Keskustan Siilinjärven Kunnallisjärjestö ja Helena Meyes pj Siilinjärven Keskustanaiset


UUTIS-JOUSI 3/2019

Kuntalaisten palaute on otettava huomioon päätöksenteossa

Siilinjärven kunnan valtuustonkokouksessa 18.3.2019 esille noussut hyvinvointineuvolan lisääminen uuden terveyskeskuksen yhteyteen olisi ollut yksi mahdollisuus huomioida kuntalaisten palautetta ja tukea lapsiperheiden hyvinvointia.

Neuvoloiden henkilökunta ja Siilinjärveläiset lapsiperheet ovat tuoneet selkeästi esille oman kantansa nykyisten tilojen toimimattomuudesta ja sijainnista, joka tulee selkeästi esille mm. asukkaille tehdyssä Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n kyselyssä. Yksi Siilinjärven kunnan valtuuston vahvistamista arvoista on asukaslähtöisyys.

Palautteen mukaan neuvolapalvelut ovat tällä hetkellä tiloissa, joita ei ole suunniteltu neuvolatoimintoja tukevaksi, tiloissa ei toteudu tietosuoja, palvelut ovat käytännössä lähes täysin julkisen liikenteen ulkopuolella ja asiakkaita, henkilökuntaa ja välineitä pallotellaan toimipisteiden välillä. Tämä ei ole laadukasta palvelua.

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen nosti Savon Sanomien artikkelissa 19.3.2019 esille yhdeksi toimintojen eriyttämisen syistä infektioriskin. Oman sisäänkäynnin rakentaminen neuvolalle on mahdollista myös uuden terveyskeskuksen yhteyteen jolloin riski on hallittavissa.

Kunnan taloudellinen tilanne on kriittinen ja se on huomioitava päätöksenteossa. Hankintapäätökset on tehtävä vastuullisesti. Hyvinvointineuvolan palvelut ovat olleet aikaisemmin sijoitettuna terveyskeskukseen, jolloin käytössä on ollut n. 300 m2. Nyt Hyvinvointineuvolalla on käytössä Innocumissa vajaa 400 m2. Hyvinvointineuvolan tilantarve olisi ollut uudessa terveyskeskuksessa suuruusluokaltaan 5 % suunnitellusta n. 7500 brm2. Tilasuunnitelmat ovat vielä hyvin alustavia ja tehokkaalla tilasuunnitelulla tilat olisivat sovitettavissa samaan kustannusarvioon ja aikatauluun. Kyse on enemmän tahtotilasta kuin kustannuksista. Kaikki tiedämme, että keskittäminen on lähtökohtaisesti taloudellista, parantaa toimintatapoja ja palveluiden saavutettavuutta.

Terveyskeskuksen sijaintia on perusteltu keskeisellä sijainnilla ja hyvillä kulkuyhteyksillä. Yhtenä paikkavaihtoehtona uudelle terveyskeskukselle oli Harjamäki, mutta se vaihtoehto hylättiin mm. huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. Onko se silloin hyvä paikka neuvolatoiminnoille?

Nyt olisi ollut mahdollisuus tehdä arvovalinta perheiden hyväksi ja lisätä hyvinvointineuvola uuden terveyskeskuksen yhteyteen, missä neuvolapalvelut olisi mahdollista toteuttaa laadukkaasti ja asukaslähtöisesti lapsiperheiden ja tulevien perheiden edun mukaisesti.

Päätöksentekoprosesseissa olisi nyt peiliin katsomisen paikka!

Anna Huttunen, Siilinjärven Keskustanaisten pj ja keskustan kunnanvaltuutettu