Aloitteet

Yhtenäiset toimintaohjeet koulukiusaamisen ja päihteiden käytön poistamiseksi

Psyykkinen ja fyysinen väkivalta kouluissa eli koulukiusaaminen ja päihteet ovat edelleen vakava ongelma Siilinjärven kouluissa.

Siilinjärvi on linjannut opetussuunnitelmassa seuraavasti:

”Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen Kaikilla Siilinjärven perusopetuksen kouluilla on oma koulukohtainen suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa selvitetään koulun toimia tällaisen toiminnan ehkäisemiseksi ja sitä, miten siihen puututaan. Tärkeää on kiusaamisen suhteen ehdoton nollatoleranssi. Kaikkiin tietoon tulleisiin kiusaamistapauksiin puututaan. Osalla kouluista toteutetaan valtakunnallista ”Kiva Koulu” ohjelmaa omin sovelluksin. ”Lähde: Siilinjärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma, Yleinen osio s. 91

Keväällä 2019 Siilinjärvellä teetetystä opetuspalveluiden arviointikyselystä kuitenkin selviää, että oppilaat ja huoltajat kokevat että koulukiusaamiseen ei puututa riittävästi ja koulujen väliset erot ovat huomattavat.

Esimerkiksi yhdellä kouluista jopa 30 % oppilaista oli sitä mieltä että kiusaamiseen ei puututa ollenkaan tai osittain ja vastaavat luvut toisella koululla olivat 15 % ja kolmannella koululla 7 %.

Vastaajista kiusatuksi koki tulevansa yhdellä koululla 15 %, joka tarkoittaa koulun oppilasmäärään suhteutettuna 83 oppilasta ja toisella 7 %, joka tarkoittaa 21 lasta ja kolmannella 4 %, joka tarkoittaa 14 lasta. Mikäli kaikkien vastausten tulokset suhteutetaan samalla periaatteella koulujen oppilasmääriin, kiusataan Siilinjärvellä yhteensä 227 lasta ja nuorta. Tämä on liian paljon.

Vastaavasti vuoden 2017 aikana tehdyn kouluterveyskyselyn pohjalta selviää, että Siilinjärvellä 8-9 luokkalaisista 7,1 % on kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran ja 12,2 % ollut tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ja tämä näkyy myös kouluissa. Tällä hetkellä hyvin monet vanhemmat ja oppilaat kokevat, että asiaan ei todellisuudessa puututa. Koulujen tulee puuttua tiukemmin päihteiden käyttöön ja hallussapitoon.

Puuttumalla kiusaamiseen ja päihteiden käyttöön / hallussapitoon tehokkaasti nostaa se oppimistuloksia, oppilaiden ja opettajien hyvinvointia ja ehkäisee tulevaisuuden ongelmia.

Yhtenäiset toimintaohjeet lisäävät kunnan avoimutta, kuntalaisten välistä tasavertaisuutta ja asukastyytyväisyyttä. Yhtenäiset toimintaohjeet edistävät opettajien välistä yhteistyötä sekä toimintojen tavoitteellista kehittämistä ja johtamista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että:
1) Siilinjärven kunta puuttuu koulukiusaamiseen paremmin
2) Siilinjärven kunta puuttuu päihteiden käyttöön / hallussapitoon nykyistä paremmin
3) Siilinjärven kunnassa laaditaan koulujen välille yhtenäiset toimintaohjeet ja tavoitteet koulukiusaamisen vähentämiseksi ja päihteiden käytön sekä hallussapidon lopettamiseksi
4) Edellä mainittujen toimintaohjeiden ja tavoitteiden noudattamista seurataan sitä varten laaditulla mittaristolla


Siilinjärvellä 23.9.2019
Anna Huttunen ja Ritva Puustinen, Keskusta

Neuvolapalvelut uuden terveyskeskuksen yhteyteen


Esitän, että uuteen terveyskeskukseen sijoitetaan myös neuvolapalvelut
Perustelut:

Uuden terveyskeskuksen päätavoitteita ovat hankesuunnitelman mukaan mm. parantaa työn tekemisen prosesseja ja palveluprosesseja. Tulevan Terveyskeskuksen sijaintia on perusteltu keskeisellä sijainnilla ja hyvillä kulkuyhteyksillä.

Hankesuunnitelmassa kuvaillaan täyden palvelun SOTE-keskusta. Kuinka voimme jättää tämän kaiken ulkopuolelle neuvolapalvelut, jotka kuuluvat luonnollisesti saman katon alle ja jotka on siirretty tällä hetkellä sisäilmaongelmien vuoksi eri tiloihin. Lisäksi neuvolan henkilökunta ja Siilinjärveläiset lapsiperheet ovat tuoneet selkeästi esille oman kantansa nykyisten tilojen toimimattomuudesta ja sijainnista.

Neuvolapalvelut ovat tällä hetkellä tiloissa, joita ei ole suunniteltu neuvolatoimintoja tukevaksi, tiloissa ei toteudu tietosuoja, palvelut ovat käytännössä lähes täysin julkisen liikenteen ulkopuolella ja asiakkaita, henkilökuntaa ja välineitä pallotellaan toimipisteiden välillä. Tämä ei ole laadukasta palvelua.

Kaikki tiedämme, että keskittäminen on lähtökohtaisesti taloudellista, parantaa toimintatapoja ja palveluiden saavutettavuutta.

Olemme yhdessä vahvistaneet tässä salissa toiminta-ajatuksen edistää hyvinvointia laadukkailla palveluilla ja yhdeksi arvoista olemme nostaneet asukaslähtöisyyden. Rakentamalla neuvolalle tilat uuden terveyskeskuksen yhteyteen mahdollistamme neuvolapalveluiden toteuttamisen laadukkaasti ja asukaslähtöisesti lapsiperheiden ja tulevien perheiden edun mukaisesti.

Esitän päätöstä muutettavan siten, että uuteen terveyskeskukseen sijoitetaan hankesuunnitelmassa esillä olevien toimintojen lisäksi neuvolapalvelut. Tämä tulee huomioida myös hankesuunnitelmassa. Kustannusarvio pidetään esitetyn mukaisesti alle 23 miljoonassa eurossa (alv 0).